Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Legutóbbi frissítés dátuma: 2022. november 2.

Ez az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat tartalmazza az arra vonatkozó információkat, hogy a Sens-Őr Solutions Kft. (a továbbiakban: a vállalat, mi) hogyan és miért gyűjtheti, tárolhatja, használhatja és/vagy oszthatja meg (a továbbiakban: kezelheti) az Ön adatait, ha Ön a szolgáltatásainkat (a továbbiakban: Szolgáltatások) használja, például amikor:

  • meglátogatja http://www.sens-or.com weboldalunkat, vagy bármely olyan weboldalunkat, amelyhez ez az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat kapcsolódik
  • kapcsolatba kerül velünk más, hasonló módokon, beleértve az adásvételt, marketinget vagy rendezvényeket.

Kérdése van? Jelen tájékoztató elolvasása segíthet megérteni az Ön adatvédelemhez és az ahhoz kapcsolódó választásokhoz való jogait. Amennyiben nem ért egyet adatvédelmi irányelveinkkel és gyakorlatunkkal, vagy kérdése, aggálya merül fel, írjon nekünk az info@sens-or.com e-mail címre.

FOGALMAK

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vegy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

a személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

személyes adatok továbbítása: személyes adatok továbbítása bizonyos harmadik félnek. Az EGT tagállamok vagy az Európai Unió szerveinek részére történő továbbítás Magyarország területén belül történő továbbításnak minősül;

adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele a tartalom törlése által, vagy más olyan módon, ami ezzel megegyező eredményt ér el;

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A FŐBB IRÁNYVONALAK ÁTTEKINTÉSE

Az alábbiakban áttekintjük az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat főbb pontjait.

Milyen személyes adatokat kezelünk? Amikor Ön Szolgáltatásainkat felkeresi, használja, kezelhetünk személyes adatokat attól függően, hogy hogyan lép Ön interakcióba a Sens-Őr Solutions Kft-vel, vagy Szolgáltatásainkkal, milyen választásai vannak és milyen termékeket, lehetőségeket használ.

Kezelünk-e érzékeny adatot vagy a személyes adatok különleges kategóriáit? Nem kezelünk érzékeny adatokat vagy a személyes adatok különleges kategóriáit.

Fogadunk-e adatokat harmadik féltől? Nem, nem fogadunk adatokat harmadik féltől.

Hogyan kezeljük az Ön adatait? Az Ön adatait abból a célból kezeljük, hogy Szolgáltatást tudjunk Önnek nyújtani, fejleszteni, kapcsolatba léphessünk Önnel, biztonsági okokból és csalás elkerülése céljából, valamint a jogszabályoknak történő megfelelés érdekében. Az Ön adatait más célokból is használhatjuk, amennyiben Ön beleegyezik. Kizárólag abban az esetben kezeljük az Ön adatait, ha van arra vonatkozóan érvényes jogalapunk.

Milyen esetekben és kikkel osztjuk meg az Ön személyes adatait? A szolgáltatásunkat igénybe vevő, illetve a weboldalunkat használó természetes személyek személyes adatait kizárólag beleegyezésükkel, partnereinknek, adatfeldolgozóinknak továbbítjuk, illetve adjuk át, valamint a hatóságoknak megkeresés esetén.

Hogyan biztosítjuk az Ön adatainak biztonságát? Technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk az Ön személyes adatai biztonságának érdekében. Azonban az interneten keresztül végzett elektronikus átvitel vagy adattárolási technológia biztonságosságát nem lehet 100%-ban garantálni, ezért nem ígérhetjük vagy szavatolhatjuk, hogy hackerek, kiberbűnözők vagy más, arra fel nem hatalmazott harmadik felek nem játszhatják ki a biztonsági intézkedéseinket, hogy így jogosulatlanul az Ön adatait gyűjtsék, azokhoz hozzáférjenek, ellopják vagy megváltoztassák.

Mik az Ön jogai? Az Ön földrajzi helyzetétől függően a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok biztosíthatnak Önnek bizonyos jogokat személyes adataival kapcsolatban.

Hogyan gyakorolhatja Ön a jogait? Ennek legegyszerűbb módja, ha kapcsolatba lép velünk, igényli és kitölti az érintettekre vonatkozó adatlapot. Minden megkeresést figyelembe veszünk és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően cselekszünk azokkal kapcsolatban.

Szeretne többet megtudni arról, mit tesz a Sens-Őr Solutions Kft. a gyűjtött adatokkal?

1. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Olyan személyes adatokat, amelyeket Ön közöl velünk

Röviden: azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket Ön közöl velünk.

Olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön önkéntesen a rendelkezésünkre bocsát, amikor érdeklődését fejezi ki a rólunk vagy termékeinkről és Szolgáltatásainkról szóló tájékoztatás iránt, amikor Ön részt vesz a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos tevékenységekben, vagy ha más módon kapcsolatba lép velünk.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok. Az általunk gyűjtött személyes adatok függenek az Ön velünk és Szolgáltatásainkkal történő interakciójának kontextusától, az Ön választásaitól és az Ön által használt termékektől és lehetőségektől. Az általunk gyűjtött személyes adatok körébe tartozhatnak:

  • nevek
  • telefonszámok
  • e-mail címek
  • vállalati adatok

Különleges adatok. Nem kezelünk érzékeny adatot, sem a különleges személyes adatokat.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok legyenek valósak, teljesek és pontosak, és Ön köteles bennünket értesíteni, ha változás történik az ilyen személyes adatokban.

Automatikusan gyűjtött adatok.

Röviden: bizonyos adatok — például az Ön Internet Protokoll (IP) címe és/vagy böngészőjének vagy eszközének jellemzői — gyűjtése automatizált módon történik, amikor Ön felkeresi Szolgáltatásainkat.

Amikor Ön meglátogatja, felkeresi vagy használja Szolgáltatásainkat, olyankor automatizált módon gyűjtünk bizonyos adatokat. Az ilyen adatok nem fedik fel az Ön konkrét személyazonosságát (pl. az Ön nevét vagy elérhetőségeit), de tartalmazhatnak információt az Ön eszközéről és annak használatáról, mint például az Ön IP címe, böngészőjének és eszközének jellemzői, operációs rendszer, választott nyelv, hivatkozások, eszköznév, ország, helyadatok, adatok arról, hogyan és mikor használja Szolgáltatásainkat, valamint egyéb műszaki adatok. Ezekre az adatokra elsősorban a Szolgáltatásaink biztonsága és működtetése érdekében van szükség, valamint a belső analitika és jelentések céljából.

Mint a legtöbb vállalat, gyűjtünk adatokat cookie-k (sütik) és más hasonló technológiák segítségével. Erről bővebb tájékoztatást talál Cookie (süti) nyilatkozatunkban: https://sens-or.com/cookies/.

Az általunk gyűjtött adatok körébe tartozik:

Napló és használati adatok.A napló és használati adatok szolgáltatáshoz kapcsolódó, diagnosztikai, használati és teljesítmény adatok, amelyeket szervereink automatikusan gyűjtenek amikor Ön hozzáfér Szolgáltatásainkhoz és használja azokat, és ezeket naplófájlokban jegyezzük fel. Attól függően, hogyan lép Ön interakcióba velünk, a napló adatok tartalmazhatják az Ön IP címét, eszközadatait, böngészőjének típusát és beállításait, valamint a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó aktivitását (például az Ön általi használathoz kapcsolódó idő/dátum bélyegeket, megtekintett oldalakat és fájlokat, kereséseket és más, Önhöz kapcsolódó tevékenységeket, például hogy milyen lehetőségeket használ Ön), eszközhöz kapcsolódó eseményadatokat (például rendszeraktivitás, hibajelentések (úgynevezett „crash dump”) és hardver beállításokat.

Eszközadatok. Gyűjtünk eszközadatokat, beleértve az Ön számítógépének, telefonjának, tabletjének vagy más, Szolgáltatásainkhoz történő hozzáférésre használt eszközének adatait. A használatban levő eszköztől függően az eszközadatok tartalmazhatnak olyan adatokat, mint az Ön IP címe (vagy proxy szerver), eszköz és applikáció azonosító számai, helyadatok, böngésző típusa, hardver modell, internet szolgáltató és/vagy mobilszolgáltató, operációs rendszer és rendszerkonfigurációs adatok.

Helyadatok. Gyűjtünk helyadatokat, beleértve az Ön eszközének helyadatait, amelyek lehetnek pontosak vagy nem pontosak. Az általunk gyűjtött információ mennyisége függ attól, milyen típusú eszközt használ Ön a Szolgáltatásainkhoz történő hozzáféréshez, valamint milyenek az eszköz beállításai. Például használhatunk GPS vagy egyéb technológiát az Ön aktuális helyét meghatározó geolokációs adatok gyűjtéséhez (az Ön IP címe alapján). Ön választhatja azt, hogy nem engedélyezi ennek az adatnak a gyűjtését az adathoz való hozzáférés elutasításával („opt out”), vagy úgy, hogy eszközén a Helyadatok beállítást kikapcsolja. Azonban ha Ön elutasítja a helyadatok gyűjtését, nem fogja tudni használni Szolgáltatásaink bizonyos részeit.

2. HOGYAN KEZELJÜK AZ ÖN ADATAIT?

Röviden: az általunk végzett adatkezelés célja, hogy Szolgáltatásokat nyújtsunk, fejlesszünk és alkalmazzunk, az Önnel történő kommunikáció, biztonság fenntartása és csalás elkerülése, valamint a jogszabályi feltételeknek történő megfelelés. Az Ön adatait kezelhetjük más célból is, ha Ön ehhez hozzájárul.

Attól függően, hogyan használja Ön Szolgáltatásainkat, az Ön személyes adatait több okból kezeljük, beleértve:

az egyén létfontosságú érdekeinek megóvása céljából. Szükség esetén kezelhetjük az Ön adatait azért, hogy megóvjuk az egyén létfontosságú érdekeit, például megakadályozzuk kár okozását.

3. AZ ÖN ADATAI KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Röviden: kizárólag akkor kezeljük az Ön személyes adatait, amikor azt elengedhetetlennek gondoljuk, és van rá érvényes jogos okunk (azaz jogalapunk) a vonatkozó jogszabályok szerint, azaz az Ön beleegyezésével, a jogszabályoknak történő megfelelés, szolgáltatások nyújtása szerződéskötés céljából vagy ilyen szerződés teljesítése céljából, az Ön jogainak védelme érdekében, illetve jogos üzleti érdekeink érvényesítése miatt.

Amennyiben Ön az Európai Unió vagy az Egyesült Királyság területén él, az alábbiak vonatkoznak Önre.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az Egyesült Királyság GDPR szabályozása kötelez bennünket arra, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés jogalapjáról. Ennek megfelelően az alábbiakban láthatja az adatkezelés jogalapjait:

Hozzájárulás. Az adatkezelés akkor történhet meg, ha az érintett engedélyezte (azaz hozzájárult) ahhoz, hogy adatait konkrét célból kezeljük. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja.

Jogi kötelezettségek. Az adatokat jogszerűen kezeljük, ha meggyőződésünk szerint arra a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükség van, például bűnüldöző szervekkel vagy szabályozó ügynökségekkel történő együttműködés során, jogaink gyakorlása vagy védelme esetén, illetve az érintett adatainak bizonyítékként történő közlése bennünket érintő jogviták esetén.

4. MIKOR ÉS KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Röviden: adatokat az alábbiakban felsorolt konkrét esetekben oszthatunk meg, a felsorolt harmadik felekkel.

Az alábbi helyzetekben lehet szükség az Ön személyes adatainak megosztására:

Az Ön személyes adatait partnereinknek és adatfeldolgozóinknak az Ön hozzájárulásával továbbítjuk, illetve adjuk át, valamint a hatóságoknak megkeresés esetén.

Tárhely szolgáltatónk a GoDaddy.com. A tárhelyszolgáltató adatfeldolgozói tevékenységéről és adatvédelmi tájékoztatójáról bővebben itt tájékozódhat: https://www.godaddy.com/en-uk/legal/agreements/pri...

Vállalkozások átadás-átvétele. Az Ön személyes adatait megoszthatjuk vagy továbbíthatjuk más vállalatnak vállalat egyesülés, a vállalkozás eszközeinek adásvétele, finanszírozás vagy vállalkozásunk részének vagy egészének más vállalkozás általi megszerzése esetén, vagy az erre vonatkozó tárgyalások kapcsán.

5. HASZNÁLUNK-E SÜTIKET VAGY MÁS TRACKING TECHNOLÓGIÁKAT?

Röviden: használhatunk sütiket és más tracking technológiákat az érintettek személyes adatainak gyűjtése és tárolása során.

Használhatunk sütiket vagy más tracking technológiát (mint például webjelzőket és pixeleket) adatok megszerzése és tárolása céljából. További tájékoztatást talál arról, hogyan használjuk az ilyen technológiákat és hogyan tud Ön visszautasítani bizonyos sütiket az erre vonatkozó Cookie (süti) nyilatkozatunkban: https://sens-or.com/cookies/.

6. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK AZ ÖN ADATAIT?

Röviden: addig őrizzük az Ön adatait, ameddig az szükséges az adatvédelmi nyilatkozatban megfogalmazottak teljesítése céljából, hacsak a jogszabályok másként nem rendelik.

Kizárólag addig őrizzük az Ön adatait, ameddig arra szükség van az adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célok teljesítése érdekében, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időt ír elő vagy tesz lehetővé (például adózási, könyvelési vagy egyéb jogi követelmények). Jelen tájékoztatóban nincs olyan cél, amely szükségessé teszi, hogy 2 évnél hosszabb ideig őrizzük az érintettek személyes adatait.

Ha nincs az érintettek adatainak kezelésére vonatkozó fennálló jogos üzleti érdek, akkor töröljük vagy anonimizáljuk az ilyen adatokat, illetve amennyiben ez nem lehetséges (például azért, mert az érintettek adatai archiválva vannak), akkor biztonságosan tároljuk az érintettek adatait és elkülönítjük azokat a további feldolgozástól addig, amíg törlésük lehetővé válik.

7. HOGYAN GONDOSKODUNK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGÁRÓL?

Röviden: Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk az Ön személyes adatai biztonságának érdekében.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk az Ön általunk kezelt személyes adatai biztonságának érdekében. Azonban minden erőfeszítésünk ellenére sem lehet az interneten keresztül végzett elektronikus átvitel vagy adattárolási technológia biztonságosságát 100%-ban garantálni, ezért nem ígérhetjük vagy szavatolhatjuk, hogy hackerek, kiberbűnözők vagy más, arra fel nem hatalmazott harmadik fél nem játszhatja ki a biztonsági intézkedéseinket, hogy így jogosulatlanul az Ön adatait gyűjtse, azokhoz hozzáférjen, ellopja vagy megváltoztassa. Habár minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében, a személyes adatok továbbítása Szolgáltatásaink felé vagy onnan az Ön saját felelősségére történik. Szolgáltatásainkat mindig biztonságos környezetben használja.

8. GYŰJTÜNK-E ADATOKAT KISKORÚAKTÓL?

Röviden: nem gyűjtünk szándékosan adatot a 18 év alatti gyermekekről, és nem célozzuk őket szolgáltatásainkkal.

Nem kérünk szándékosan adatokat 18 év alatti gyermekektől, és nem célozzuk őket szolgáltatásainkkal. A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, vagy Ön a szülője/törvényes képviselője egy kiskorúnak, és hozzájárul ahhoz, hogy az adott kiskorú használja Szolgáltatásainkat. Ha tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti felhasználók adatai kerültek gyűjtésre, a felhasználói fiókot deaktiváljuk és megtesszük az elvárható intézkedéseket az adatok nyilvántartásunkból történő törlése érdekében. Amennyiben az Ön tudomására jut, hogy 18 év alatti gyermekektől kerülhetett gyűjtésre adat, írjon nekünk az info@sens-or.com címre.

9. MIK AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI?

Röviden: bizonyos területeken, mint például az Európai Gazdasági Térség (EGT) és az Egyesült Királyság (UK) területén az érintetteknek több joga van hozzáférni saját személyes adataikhoz, és rendelkezni azokról. Ön bármikor áttekintheti, megváltoztathatja vagy megszüntetheti felhasználói fiókját.

Bizonyos területeken (mint például az EGT és UK) az érintetteknek vannak bizonyos jogaik a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint. Ezek közé a jogok közé tartoznak a (i) hozzáférés joga; (ii) a helyesbítéshez és a törléshez való jog; (iii) az adatkezelés korlátozásához való jog; és (iv) bizonyos esetekben az adathordozhatósághoz való jog. Bizonyos körülmények esetén az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. Ilyen esetekben lépjen velünk kapcsolatba a “HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA A JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓRA VONATKOZÓAN?” fejezetben leírt elérhetőségek valamelyikén.

Minden megkeresésre reagálunk a vonatkozó adatvédelmi törvények előírásai szerint.

Amennyiben Ön az EGT vagy az Egyesült Királyság területén él, és úgy gondolja, jogellenesen kezeljük személyes adatait, joga van panaszt tenni a helyileg illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. A kapcsolatfelvételhez itt talál adatokat: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodie....

Amennyiben Ön Svájc területén él, az adatvédelmi hatóságok elérhetőségét itt találja: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

A hozzájárulás visszavonása: amennyiben mi az Ön hozzájárulása alapján (ami lehet kifejezett és/vagy hallgatólagos hozzájárulás) kezeljük személyes adatait, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ilyen esetekben lépjen velünk kapcsolatba a “HOGYAN LÉPHETEK ÖNÖKKEL KAPCSOLATBA A JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓRA VONATKOZÓAN?” fejezetben leírt kapcsolattartási lehetőségek valamelyikén.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket, valamint ha a vonatkozó jogszabályok megengedik, nem érinti az olyan személyes adatok további kezelését sem, amelyek kezelése nem a hozzájárulás jogalapján történik.

Cookie-k (sütik) és más hasonló technológiák: a legtöbb böngésző alapbeállítása, hogy elfogadja a sütiket. Amennyiben Ön szeretné, beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az eltávolítsa és elutasítsa a sütiket. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy eltávolítja vagy elutasítja a sütiket, ez hatással lehet Szolgáltatásaink bizonyos részeire. Ha szeretné elutasítani („opt out”) a hirdetők által elhelyezett, érdeklődésen alapuló hirdetéseket a Szolgáltatásainkon, keresse fel az alábbi weboldalt: http://www.aboutads.info/choices/ A sütikkel kapcsolatos további tájékoztatásért olvassa el a Cookie (süti) nyilatkozatunkat: https://sens-or.com/cookies/.

Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van adatvédelmi jogaival kapcsolatban, írjon nekünk e-mailt: info@sens-or.com.

10. AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI MAGYARORSZÁGON

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia az Adatkezelőnek.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett tájokoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, őt érintő adatvédelmi incidensről, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyar tagállami felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

11. KÖVETÉS LETILTÁSA

A legtöbb webböngésző és bizonyos mobil operációs rendszerek és mobilapplikációk rendelkeznek Követés letiltása („Do-Not-Track”, DNT) lehetőséggel vagy beállítással, amelyet Ön aktiválhat, hogy jelezze adatvédelmi preferenciáit, amelyek szerint Ön nem szeretné, ha online böngészései megfigyelése és gyűjtése történne. Jelenleg még nincs a DNT jelzések felismerésére és alkalmazására vonatkozó egységes technológiai standard. Ezért mi nem reagálunk a böngészők DNT jelzéseire vagy más olyan mechanizmusokra, amelyek automatizált módon közlik az Ön kérését az online követés elkerülésére. Amennyiben elfogadásra kerül az online követéssel kapcsolatban ránk is vonatkozó szabvány, tájékoztatni fogjuk Önt az akkori gyakorlatról az adatvédelmi tájékoztató felülvizsgált változatában.

12. VONATKOZNAK A KALIFORNIAI LAKOSOKRA KÜLÖNLEGES ADATVÉDELMI JOGOK?

Röviden: igen, amennyiben Ön kaliforniai lakos, különleges jogai vannak a személyes adataihoz történő hozzáférésre vonatkozóan.

A kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1798.83 szakasza (az úgynevezett „Shine the Light törvény”) szerint a kaliforniai lakos felhasználók jogosultak évente egyszer, ingyenesen tőlünk kikérni és megszerezni a harmadik féllel közvetlen üzletszerzési céllal közölt személyes adatok kategóriáit (ha vannak), valamint minden olyan harmadik fél nevét és címét, akikkel személyes adatokat osztottunk meg az elmúlt naptári évben. Amennyiben Ön kaliforniai lakos, és szeretne ilyen megkereséssel fordulni hozzánk, megkeresését küldje el írásban az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

Amennyiben Ön 18 év alatti kaliforniai lakos, és rendelkezik regisztrált felhasználói fiókkal Szolgáltatásainkban, Önnek jogában áll az Ön által Szolgáltatásainkon nyilvánosan közzétett nemkívánt adatok eltávolítását kérni. Az ilyen adatok eltávolítása érdekében lépjen velünk kapcsolatba az alábbiakban megadott elérhetőségeken, adja meg az Ön felhasználói fiókjához kapcsolódó e-mail címet, és mellékeljen egy nyilatkozatot arról, hogy Ön kaliforniai lakos. Gondoskodni fogunk arról, hogy az adatok nem lesznek nyilvánosan közölve Szolgáltatásainkon, azonban vegye figyelembe, hogy az adatok nem mindig távolíthatóak el teljesen minden rendszerünkből (például mentések, stb.)

13. SZOKTUK-E FRISSÍTENI EZT A TÁJÉKOZTATÓT?

Röviden: igen, szükség szerint frissítjük ezt a tájékoztatót, hogy mindig a vonatkozó jogszabályokkal összhangban legyen.

Időről időre előfordulhat, hogy frissítjük az adatvédelmi nyilatkozatot. A frissített változatot új, „felülvizsgálati” időponttal jelöljük meg, és a frissített változat azonnal érvénybe lép onnantól, hogy elérhetővé válik. Amennyiben változásokat eszközölünk ebben az adatvédelmi tájékoztatóban, tájékoztathatjuk Önt jól láthatóan kihelyezett értesítés, vagy közvetlen értesítés útján. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át jelen adatvédelmi nyilatkozatunkat, hogy mindig naprakész maradhasson azzal kapcsolatban, hogy védjük az Ön adatait.

14. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓRA VONATKOZÓAN?

Amennyiben kérdése, megjegyzése van jelen nyilatkozattal kapcsolatban, írjon nekünk e-mailt: info@sens-or.com vagy postai úton:

Sens-Őr Solutions Kft

Beregszász út 8. 4./8Budapest Magyarország

Budapest 1118

Magyarország

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

A sütikre vonatkozó részletes tájékoztatásunkért nézze meg Süti tájékoztatónkat Részletes sütitájékoztató.

ELFOGADOM SÜTIK TESTRESZABÁSA

Elengedhetetlen (feltétlenül szükséges) sütik

Be

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Statisztikai célú sütik

Be

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. Személyes adat nincs elmentve.

Marketing célú sütik

Be

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

A sütikre vonatkozó részletes tájékoztatásunkért nézze meg Süti tájékoztatónkat Részletes sütitájékoztató.

Megment